17173 > flash小游戏 > 新闻 > 正文

漂流者征服记2初步攻略

漂流者征服记2攻略
说在前面的话,由于我也还没通关,只能一边玩一般发攻略了,大家见谅。
注意事项:  

1:合成材料不要卖掉  2:在地图中发现的史诗物品不要在接到相关合成任务之前合成,以免不能正常完成任务  3:当你发现Boss不在你的任务目标中时,不要杀,因为杀了后就再也不刷新了,以免有这个任务时你无法完成  4:宝石碎片很难出,不要卖  5:key的获得与当前区域内的任务完成度有关,基本上任务做完就能获得
1:地图http://mir.pic.17173.com/uploads/2011/05/07/1304764426_2285266_m.jpghttp://mir.pic.17173.com/uploads/2011/05/07/1304764479_2285267_m.jpg
2:商店物品介绍--一般商店http://xyq.pic.17173.com/uploads/2011/05/07/1304764117_2285262_m.jpghttp://xyq.pic.17173.com/uploads/2011/05/07/1304764187_2285263_m.jpghttp://xyq.pic.17173.com/uploads/2011/05/07/1304764255_2285264_m.jpg
3:孵蛋步骤
http://mir.pic.17173.com/uploads/2011/05/07/1304759746_2285216_m.jpghttp://xyq.pic.17173.com/uploads/2011/05/07/1304759784_2285219_m.jpghttp://mir.pic.17173.com/uploads/2011/05/07/1304759860_2285221_m.jpghttp://mir.pic.17173.com/uploads/2011/05/07/1304760006_2285223_m.jpg
4:任务信息
http://mir.pic.17173.com/uploads/2011/05/07/1304763348_2285257_m.jpghttp://mir.pic.17173.com/uploads/2011/05/07/1304763397_2285258_m.jpghttp://xyq.pic.17173.com/uploads/2011/05/07/1304763424_2285259_m.jpghttp://xyq.pic.17173.com/uploads/2011/05/07/1304763458_2285260_m.jpghttp://mir.pic.17173.com/uploads/2011/05/07/1304763487_2285261_m.jpg待续--------


小游戏最新专题

更多>>